Wydzial Zdrowia

Zadania Wydziału Zdrowia

Definicja zdrowia publicznego w szerokim znaczeniu obejmuje:

 • problemy dotyczące zdrowia populacji,
 • stan zdrowotny zbiorowości,
 • ogólne usługi zdrowotne,
 • administrację opieką zdrowotną.

Ochrona zdrowia publicznego polega na leczeniu i zapobieganiu chorobom, przedłużaniu życia i promowaniu zdrowia poprzez organizację zbiorowych wysiłków społeczeństwa.

Promocja zdrowia to proces umożliwiający jednostkom i społeczeństwu zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia i przez to uzyskanie jego poprawy.

Zadaniami związanymi z ochroną i promocją zdrowia publicznego w województwie, w imieniu Samorządu Województwa, zajmuje się Wydział Zdrowia.

Do zadań Wydziału Zdrowia należą w szczególności następujące sprawy:
 1. koordynacja organizacji i funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym, w tym sprawy związane z nadawaniem statutów tym podmiotom oraz powoływaniem i odwoływaniem rad społecznych w tych podmiotach, a także zatwierdzaniem regulaminów rad społecznych,
 2. powoływanie Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 3. przekształcanie, łączenie i likwidacja podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa,
 4. łączenie pomiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą mających różne podmioty tworzące,
 5. tworzenie i prowadzenie podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych lub jednostek budżetowych,
 6. prowadzenie spraw podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych z udziałem samorządu terytorialnego, na zasadach określonych uchwałą zarządu,
 7. monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa, w tym kształtowania się wyniku finansowego,
 8. opracowywanie dla potrzeb Sejmiku, Zarządu i Marszałka, w odniesieniu do podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa:
  • okresowych analiz oraz rocznych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej,
  • analiz rocznych planów rzeczowo-finansowych i ich wykonania,
  • analiz ekonomiczno-finansowych programów naprawczych i restrukturyzacyjnych,
 9. nadzór nad zgodnością działań podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
 10. dokonywanie kontroli i oceny działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym,
 11. weryfikacja i analiza kwartalnych sprawozdań podmiotów leczniczych samorządu województwa w zakresie państwowego długu publicznego dla potrzeb Ministra Finansów,
 12. weryfikacja i analiza kwartalnych sprawozdań podmiotów leczniczych samorządu województwa w zakresie struktury zobowiązań dla potrzeb Ministra Zdrowia,
 13. prowadzenie spraw w zakresie zmiany wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego samorząd województwa jest podmiotem tworzącym,
 14. sprawowanie kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych przyznanych w celu realizacji zadań z budżetu województwa, państwa, innych JST i UE oraz innych mechanizmów finansowych na rzecz podmiotów leczniczych samorządu województwa,
 15. realizacja spraw związanych ze zbyciem, wynajęciem, wydzierżawieniem, użyczeniem lub oddaniem w użytkowanie aktywów trwałych podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym,
 16. współpraca z Wydziałem Inwestycji i Nieruchomości w zakresie spraw dotyczących nieruchomości będących w posiadaniu podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym,
 17. prowadzenie spraw podmiotów leczniczych, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym w zakresie dostosowania ich urządzeń i pomieszczeń do wymogów fachowych, technicznych i sanitarnych,
 18. sporządzanie analiz sytuacji zdrowotnej ludności oraz ustalanie potrzeb i priorytetów zdrowotnych,
 19. sporządzanie analiz oraz oceny działalności i dostępności do lecznictwa stacjonarnego,
 20. prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania ratownictwa medycznego,
 21. współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie monitorowania sytuacji sanitarno-epidemiologicznej podmiotów leczniczych,
 22. współpraca w zakresie poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za organizację systemu ochrony zdrowia,
 23. opracowywanie, koordynacja i monitorowanie Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego i wojewódzkich programów w zakresie prewencji zdrowotnej,
 24. opracowywanie i monitorowanie wojewódzkich programów w zakresie rozwoju poszczególnych rodzajów opieki zdrowotnej, w tym współpraca z medycznymi konsultantami wojewódzkimi,
 25. monitorowanie realizacji narodowych programów zdrowia i narodowych planów zdrowotnych na obszarze województwa,
 26. koordynacja realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zadań przypisanych do realizacji samorządu województwa, w szczególności we współpracy z Wydziałem Współpracy Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,
 27. sporządzanie i przekazywanie rocznych sprawozdań z wykonania zadań samorządu województwa objętych harmonogramem realizacji Programu, o którym mowa w pkt 26,
 28. zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie rocznych informacji dotyczących realizacji programów zdrowotnych z gmin i powiatów oraz rocznych planów w tym zakresie i przekazywanie zbiorczej informacji do Wojewody i Ministra Zdrowia,
 29. inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w tym w szczególności programów zdrowotnych skierowanych do mieszkańców województwa,
 30. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
 31. powierzanie lub wspieranie zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony zdrowia w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym udzielanie, rozliczenie i kontrola przyznanych dotacji z budżetu województwa,
 32. tworzenie i utrzymanie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
 33. finansowanie świadczeń w zakresie profilaktyki i patologii zawodowej (medycyna pracy),
 34. organizacja wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia,
 35. wydawanie decyzji o kierowaniu osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno- opiekuńczego,
 36. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym wydawanie upoważnień dla lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją medycznych czynności ratunkowych,
 37. udzielanie i rozliczanie dotacji budżetowych dla podmiotów leczniczych samorządu województwa,
 38. programowanie w zakresie ochrony zdrowia w ramach Narodowej Strategii Spójności,
 39. nadzór merytoryczny nad projektami współfinansowanymi ze środków UE i innych programów pomocowych realizowanych przez podmioty lecznicze samorządu województwa,
 40. opracowywanie planów zabezpieczenia medycznego w sytuacjach kryzysowych przy współpracy z Wojewodą i Państwową Inspekcją Sanitarną,
 41. prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań obronnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa, w tym współpraca z Biurem Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Biurem Ochrony Informacji Niejawnych,
 42. organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów studiów lekarsko-stomatologicznych i lekarskich zamierzających wykonywać zawód na obszarze RP, w tym współpraca z samorządem zawodów medycznych i ministerstwem zdrowia, wojewodą oraz z zakładem ubezpieczeń społecznych,
 43. współpraca z Ministrem Zdrowia oraz samorządami zawodów medycznych w zakresie kształcenia zawodowego i podyplomowego w zawodach medycznych,
 44. prowadzenie spraw dotyczących współpracy zagranicznej w zakresie ochrony zdrowia,
 45. inicjowanie, koordynowanie działań i projektów oraz wdrażania e-usług w obszarze ochrony zdrowia, w tym opracowanie regionalnego projektu strategii e-Zdrowie,
 46. współpraca międzyregionalna i międzynarodowa w zakresie e-Zdrowia z jednostkami centralnymi koordynującymi rozwój e-Zdrowia na terenie kraju, w tym pozyskiwanie środków finansowych,
 47. opiniowanie aktów prawnych oraz konsultacje w sprawie przepisów dotyczących ochrony zdrowia.